Raid® Essentials™ płyn owadobójczy przeciw komarom

ZAPAS: PŁYN OWADOBÓJCZY DO ELEKTROFUMIGATORA
Raid na komary

Raid® Essentials™ płyn owadobójczy przeciw komarom

Raid® Essentials™ elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom chroni przed uporczywymi komarami, zapewniając spokojny sen. Chroni pomieszczenie do 30 m3 i jest skuteczny nawet przy włączonym świetle. Zapewnia ciągłą i skuteczną ochronę, bez dodatku substancji zapachowych. Nie musisz już spryskiwać ani zmieniać zapasów co noc! W 95% stworzony ze składników pochodzenia roślinnego*.

*z syntetycznym składnikiem aktywnym

Zabija

Komary

Należy zwrócić uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o napięciu 230V.

  1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.
  2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.
  3. Aby zatrzymać działanie urządzenia należy wyłączyć je z kontaktu. 
  4. Butelkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową.

Skuteczną ochronę przed komarami domowymi uzyskuje się po 45 minutach od włączenia, egipskimi po 1,5h, a w przypadku komarów tygrysich po 4h od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin na dobę. Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i przy zamkniętych oknach.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Podczas wymiany buteleczki wyjąć urządzenie z kontaktu. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancje czynne: praletryna 1,2g/100g.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami i ze skórą przepłukać obficie wodą. W przypadku nadmiernego wdychania wyprowadzić na świeże powietrze. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używaćw szczelnie zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku życia. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Trzymać koty z dala od obszarów poddanych działaniu produktu. Ze względu na ich szczególną wrażliwość na pyretroidy/pyretryny ten produkt może powodować poważne niepożądane reakcje u kotów. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności.

Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.