Raid® przeciw molom w żelu o zapachu lawendowym

Zawieszki przeciw molom ubraniowym
Lavender zel

Raid® przeciw molom w żelu o zapachu lawendowym

Produkt jest skuteczny w zwalczaniu osobników dorosłych moli do 12 tygodni oraz larw moli do 4 tygodni. Nadaje przyjemny, lawendowy zapach w Twoim domu. Efekt owadobójczy przeciw molom ubraniowym.

Postępować zgodnie z instrukcją stosowania. Do stosowania w przestrzeniach zamkniętych o ograniczonej przepuszczalności, np. szuflady, skrzynie do przechowywania z pokrywami, walizki. Dostosować ilość sztuk produktu do kubatury przestrzeni, w której ma być stosowany (szuflady, skrzynie, walizki). W przypadku stwierdzenia braku skuteczności działania produktu powiadomić posiadacza pozwolenia. Aby uzyskać  optymalną skuteczność produktu pozostawić szuflady (lub inne przestrzenie) zamknięte i odczekać minimum 2 tygodnie. Umyć dokładnie ręce po użyciu.
Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Stosować w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.

Substancja czynna: transflutryna 0,16g/100g.

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zawiera 2-metyloundekanal, dodekanal, pin-2(10)-en, d-limonen, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, pin-2(3)-en, kariofilen, kumaryna, octan geranylu, octan okt-1-en-3-ylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Przechowywanie: Nie przechowywać produktu razem z żywnością, napojami lub paszami. Przechowywać w temperaturze pokojowej (nie wyższej niż 40°C).

Bezpieczne usuwanie produktu i jego opakowania: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowaniai utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy wyrzucać niewykorzystanego produktu na ziemię,do cieków wodnych, do rur (zlewy, toalety itp.) lub kanalizacji. Blister (PET), zamknięty przepuszczalną membraną z tworzywa sztucznego (PE-PP). Membrana pokryta jest aluminiową foliąz warstwą poliestru, usuwaną w celu aktywacji produktu.