Raid® Family płyn owadobójczy przeciw komarom - Lawenda

ZAPAS: PŁYN OWADOBÓJCZY DO ELEKTROFUMIGATORA
Raid na komary

Raid® Family płyn owadobójczy przeciw komarom - Lawenda

Raid® Family elektrofumigator z płynem owadobójczym chroni przed uporczywymi komarami zapewniając spokojny sen. Został specjalnie zaprojektowany z myślą o Twoim dziecku, ponieważ tworzy ciągłą, skuteczną ochronę przed komarami tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Kiedy Tobie i Twojej rodzinie dokuczają komary, chcesz się przed nimi bronić. Komary mogą zakłócić sen pozostawiając Was bez odpowiedniego odpoczynku na następny dzień. Buteleczka z płynem Raid® wystarcza na 45 nocy, przy stosowaniu przez 8 godzin w nocy. Poziom płynu można łatwo obserwować: po skończeniu płynu włóż nowy zapas, aby zapewnić kolejne 45 nocy ochrony.* Produkt jest skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle. Chroni pomieszczenie do 30m3.

*8 godzin/noc.

Zabija

Komary

Zwrócić uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o napięciu 230V.

  1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.
  2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu, delikatny sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.
  3. Aby zatrzymać działanie urządzenia należy wyłączyć je z kontaktu.
  4. Buteleczkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową.

Skuteczną ochronę przed komarami (nawet tygrysimi) uzyskuje się po 30 min. od włączenia, a w przypadku komarów egipskich po 2h od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin w nocy. Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Chroni pomieszczenie do 30m3.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Podczas wymiany buteleczki wyjąć urządzenie z kontaktu. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancje czynne: praletryna 1,2g/100g.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Trzymać koty z dala od obszarów poddanych działaniu produktu. Ze względu na ich szczególną wrażliwość na pyretroidy/pyretryny ten produkt może powodować poważne niepożądane reakcje u kotów. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami i ze skórą przepłukać obficie wodą. W przypadku nadmiernego wdychania wyprowadzić na świeże powietrze. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować sięz ośrodkiem zatruć.

Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.