Raid® przeciw komarom bezzapachowy - wkładki owadobójcze do elektrofumigatora -zapas

WKŁADKI OWADOBÓJCZE DO ELEKTROFUMIGATORA
Raid na komary

Raid® przeciw komarom bezzapachowy - wkładki owadobójcze do elektrofumigatora -zapas

Raid® przeciw komarom Bezzapachowy – elektrofumigator z wkładkami owadobójczymi działa skutecznie przeciw dorosłym osobnikom komarów. Do powszechnego użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń. Dzięki skutecznej formule zapewnia długotrwałą ochronę przed komarami przez całą noc, nawet do 10 godzin, w pomieszczeniu o powierzchni 30m3. Wkładek Raid® należy używać tylko z elektrofumigatorami Raid®.

Zabija

Komary

Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.

  1. Przed użyciem wyjąć wkładkę z plastikowej torebki.
  2. Wsunąć ją do uchwytu w elektrycznym urządzeniu podgrzewającym trzymając za najcieńszą krawędź.
  3. Podłączyć urządzenie podgrzewające do gniazdka elektrycznego.
  4. Po 10 godzinach od zastosowania, odłączyć urządzenie i usunąć zużytą wkładkę. Jeśli to konieczne zastosować kolejną wkładkę.
  5. Przechowywać produkt w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria, terraria i klatki dla zwierząt, wyłączyć filtr w akwarium. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancje czynne: Transutryna 8,288g/100g, Butotlenek piperonylu 79,794/100g.

Produkt owadobójczy do zwalczania komarów (PT18).

Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie zakrywać podłączonego urządzenia podgrzewającego. Nie dotykać podłączonego urządzenia metalowymi przedmiotami i mokrymi rękami. Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa). Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. W czasie stosowania produktu wyłączyć filtr powietrza w akwariach znajdujących się w pomieszczeniu. Przed zastosowaniem produktu usunąć lub przykryć terraria, akwaria i zbiorniki z wodą. Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt. Produkt zawiera pyretroidy –toksyczne dla kotów, pszczół, ryb i innych organizmów wodnych. Trzymać koty z dala od obszarów poddanych działaniu produktu. Ze względu na ich szczególną wrażliwość na pyretroidy/pyretryny ten produkt może powodować poważne niepożądane reakcje u kotów. Strategie zarządzania rozwojem oporności: Zalecane jest stosowanie produktu w połączeniu z niechemicznymi metodami kontroli. Konieczne jest monitorowanie i ocena stopnia skuteczności produktu w celu zapobiegania oporności komarów na wszystkich etapach jego stosowania. W przypadku utrzymania się aktywności komarów należy zastosować inne metody/produkty zwalczania komarów (np. pułapki). Należy również poinformować posiadacza pozwolenia o podejrzeniu wystąpienia oporności. Posiadacz pozwolenia powinien zgłaszać wszelkie zaobserwowane przypadki oporności właściwym organom lub innym wyznaczonym organom zaangażowanym w zarządzanie opornością. Ochrona środowiska: Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

Zawiera butotlenek piperonylu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Zebrać wyciek. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem. Unikać uwolnienia do środowiska. Unikać wdychania par. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Przechowywanie: Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze poniżej 40°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt.

Bezpieczne usuwanie produktu i jego opakowania: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.