RAID® Family płyn owadobójczy przeciw komarom – zapas

Zapas do elektrofumigatora owadobójczego
Raid na komary

RAID® Family płyn owadobójczy przeciw komarom – zapas

Raid® elektrofumigator z płynem owadobójczym chroni przed komarami zapewniając spokojny sen. Zapewnia skuteczną ochronę przed komarami przez całą noc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Produkt jest skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle. Chroni pomieszczenie do 30m3 .

Zabija

Komary

Należy zwrócić uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o napięciu 230V.

  1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.

  2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu, delikatny sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.

  3. Aby zatrzymać działanie urządzenia wyłącz je z kontaktu.

  4. Buteleczkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową. Skuteczną ochronę uzyskuje się po 30 min. od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin.

Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancje czynne: praletryna 1,2g/100g.

 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać pod zamknięciem. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku życia. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciemvwilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu,wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Podczas wymiany buteleczki wyjąć urządzenie z kontaktu. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.
Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać obcie wodą. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć.

Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.