Raid® Uniwersalny na owady biegające i latające w aerozolu

Uniwersalny aerozol przeciw owadom.
Raid na komary

Raid® Uniwersalny na owady biegające i latające w aerozolu

Został opracowany w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed owadami występującymi w całym domu. Jeden produkt dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie kontroli owadów.

Zabija

Komary

Sposob użycia: Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Przed użyciem zamknąć drzwi i okna. Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylać z dala od twarzy. Nacisnąć przycisk i trzymając produkt w pozycji pionowej rozpylać ok. 1 metr od ścian, tkanin i mebli, rozpoczynając od środka pomieszczenia kierując się do wyjścia. Nie rozpylać na tapetach. Czas opryskiwania pomieszczenia o kubaturze 30m3 nie powinien przekroczyć 8-10 sekund. Po dezynsekcji opuścić pomieszczenie i zamknąć je na ok. 15 minut. Przed ponownym wejściem dokładnie przewietrzyć. Przed użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu możliwości pozostawienia plam przez produkt.

Owady latające: Nie ma konieczności spryskiwania bezpośrednio owadów (poza osami, szerszeniami i molami spożywczymi), ponieważ już sama mgiełka w powietrzu je zabija. Aby uzyskać natychmiastowy efekt owadobójczy produkt rozpylić bezpośrednio na owady. Aby uzyskać ochronę przed owadami rozpylić z odległości ok. 0,5m bezpośrednio na szyby i ramy okienne.

Owady biegające: Aby wyeliminować owady biegające należy bezpośrednio spryskać owady. Opryskiwać preparatem miejsca gnieżdżenia się owadów i drogi ich wędrówek, a w szczegolności szpary, szczeliny, naroża ścian, powierzchnie wokół drzwi, okolice rur kanalizacyjnych i wodociągowych. Powtórzyć czynność, jeżeli konieczne. Wyprowadzić z pomieszczenia zwierzęta oraz uniemożliwić im dostęp do pomieszczeń poddanych działaniu produktu.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancje czynne: fenotryna (izomer 1R trans) 0,125g/100g; praletryna 0,10g/100g.

 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źrodłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Preparat używać zgodnie z przeznaczeniem. Nie rozpylać na ludziach i zwierzętach. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami oraz wyłączyć filtr w akwarium. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze, sprzęt i naczynia kuchenne. Preparat przechowywać z dala od produktów spożywczych, napojów, karmy dla zwierząt i w miejscach niedostępnych dla dzieci. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obcie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć.

Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.