Raid® płyn owadobójczy przeciw komarom - zapas podwójny

ZAPAS: PŁYN OWADOBÓJCZY DO ELEKTROFUMIGATORA
Raid na komary

Raid® płyn owadobójczy przeciw komarom - zapas podwójny

Raid® płyn owadobójczy przeciw komarom -zapas zapewnia ochronę przed uciążliwymi komarami dzięki czemu Twój sen nie będzie zakłócony. Działa łącznie przez 90 nocy (stosowany 8h na dobę). Ilość płynu w zapasie jest widoczna w trakcie użytkowania: kiedy buteleczka jest pusta wystarczy wymienić zapasna nowy. Skuteczną ochronę przed komarami uzyskuje się po 30 minutach od włączenia. Działa w sposób ciagły i dyskretny. Jest bezzapachowy i nie dymi.

Zabija

Komary

Należy zwrócić uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o napięciu 230V.

  1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.
  2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była pinowo. Podłączyć ustawiona urządzenie do kontaktu,delikatny sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.
  3. Aby zatrzymać działanie urządzenia należy je wyłączyć z kontaktu.
  4. Buteleczkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową.Skuteczną ochronę uzyskuje się po 30 min. od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin na dobę.

Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski.

Wskazówki i podpowiedzi
wskazówki i podpowiedzi

Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Podczas wymiany buteleczki wyjąć urządzenie z kontaktu. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.

Substancje czynne: praletryna 1,2g/100g.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozićśmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować sięz OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać pod zamknięciem.Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku życia. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Podczas wymiany buteleczki wyjąć urządzenie z kontaktu. Nie dotykać knota. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Trzymać koty z dala od obszarów poddanych działaniu produktu. Ze względu na ich szczególną wrażliwość na pyretroidy/pyretrynyten produkt może powodować poważne niepożądane reakcje u kotów. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami i ze skórą przepłukać obficie wodą. W przypadku nadmiernego wdychania wyjść na świeże powietrze. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podanaw zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć.

Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.